*3830 שלוחה 3  (מוקד מכירות)

חיפוש
Filters

תקנון האתר

1. כללי

 

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.Newpanoutlet.co.il (להלן: "האתר") של ניופאן פרו בע"מ, מספר חברה 512919150 (להלן: "ניופאן פרו") שכתובתה רחוב רוז'ינסקי מורדכי 14, ראשון לציון. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המיובאים והמשווקים על ידי ניופאן בע"מ מספר חברה 511133696 (להלן: "ניופאן") ואשר להם מספקת ניופאן אחריות ושירות לאחר מכירה כנדרש על פי דין (להלן: "המוצרים"). 

1.2 השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"). חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.

1.3 כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.4 האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.

1.5 ניופאן פרו רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידיעדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.

1.6 המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי ניופאן פרו.

 

2. השימוש והרישום לאתר

 

2.1 השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, למען הסר ספק לא תאושר מכירת מוצרים באתר לסוחרים ו/או סיטונאים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. 

2.2 גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר.

 

3. ביצוע רכישות באמצעות האתר

 

3.1 מכירת המוצרים באתר הינה מכירה במחיר כפי שיופיע באתר מעת לעת. למען הסר ספק, ניופאן פרו תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר ומגוון המוצרים.

3.2 המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, ויבחר את הכמות הרצויה של המוצר המבוקש.

3.3 ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או באמצעות חשבון PayPal (להלן: "אמצעי התשלום").

3.4 ניופאן פרו תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או ניופאן פרו ו/או בניופאן.

3.5 המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לניופאן פרו לצורך חיוב אמצעי התשלום לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "הפרטים האישיים").

3.6 המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, ניופאן פרו לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לניופאן פרו בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח-1968.

3.7 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה.

3.8 ניופאן פרו תבדוק בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה את אמצעי התשלום עם הגורם הרלוונטי. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שניופאן פרו תקבל אישור על ביצוע החיוב ובכפוף לזמינות המלאי.

3.9 כל המוצרים כפופים להימצאותם במלאי. מובהר כי, רכישת מוצרים הינה עד גמר המלאי ובמקרה בו יתברר שמוצר אזל מהמלאי, ניופאן פרו תפעל ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים האישיים ותיידע אותו על אי זמינות המלאי ועל אי השלמת הרכישה. למען הסר ספק, ניופאן פרו לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי השלמת הרכישה כאמור וכי התחייבותה של ניופאן פרו להשלמת הרכישה כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור.

3.10 מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל ממועד אישור העסקה כאמור לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר, ניופאן פרו תיידע את המשתמש על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה. למען הסר ספק, לא יראו באי קבלת התייחסותה של ניופאן פרו לאישור העסקה או לאי אישורה, כאישורה של העסקה.

 

4. משלוח ואספקה

 

4.1 ניופאן פרו תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. ניופאן מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין המשתמש.

4.2 התשלום עבור המשלוח, כפי שיתפרסם באתר במועד הרכישה, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ויהווה חלק אינטגרלי מהתמורה כאמור.

4.3 מועד אספקת המוצרים הוא עד 21 ימי עסקים אלא אם הוגדר אחרת במוצר הספציפי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה. ניופאן פרו תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המשתמש. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

 אספקת המוצרים אינה מתבצעת לכלל האזורים בישראל ובשל כך יש להתעדכן ברשימת אזורי השילוח כמפורטים בקישור החרגות משלוח

4.4 ניופאן פרו לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ניופאן פרו  לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.

4.5למען הסר ספק, יובהר כי, משתמש שיבחר לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי יהא האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם למוצרים, לרבות שבר, החל ממועד העברת המוצרים לידו ולחזקתו ועליו חלה החובה לבדוק את המוצרים מיד עם  קבלתם

 

5. ביטול עסקה

 

5.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

5.2 יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, יהיה כפוף להשבת המוצר לכל אחת מחנויות ניופאן Outlet על ידי המשתמש או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של ניופאן פרו על חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5.3 בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.

5.4 יובהר כי, בהתאם לכל דין, ניופאן פרו  תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

5.5 במידה והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, במועד ביצוע ההזמנה, ניופאן פרו  תהא רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.6 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת ניופאן פרו  ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של ניופאן פרו  באופן מלא או חלקי, תהא ניופאן פרו  רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניופאן פרו  תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

5.8 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניופאן פרו  תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או ניופאן פרו .

5.9 הדרכים בהם ניתן ליצור קשר עם חברתנו במטרה לביטול עסקה הם:

  • שליחת הודעה בעמוד דרך בחירה ב"ביטול עסקה" ומילוי הפרטים הנדרשים
  • פנייה לשרות הלקוחות בטלפון *3830 שלוחה 4
  • פנייה לעסק בכתובת: רוזנסקי 14 ראשון לציון בשעות הפתיחה המוגדרות באתר
  • שליחת מייל לכתובת: [email protected] 
  • בדואר רשום לכתובת: בית ניופאן, ראשון לציון רחוב רוז'נסקי 14 

בהודעת ביטול בכתב, על הלקוח לציין את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שברשותו. בהודעת ביטול בעל פה, על הלקוח גם לציין את מספר ההזמנה/חשבונית/תעודת המשלוח".

6. פעילות האתר

 

6.1 השירות באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

6.2 ניופאן פרו  עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, ניופאן פרו  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

 

7. אחריות ושירות

 

7.1 המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ולהם מעניקה ניופאן פרו  שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על פי דין וכמפורט בתעודות האחריות המצורפות למוצרים.

7.2.בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בהתאם לפרטים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובסעיף 13 להלן.

 

8. פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

 

8.1 בהתאם להוראות לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 (להלן: "החוק"), יהא זכאי משתמש שרכש מוצר למסור במועד אספקת המוצר שרכש, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר שרכש.

 8.2 המוצר שיימסר יהא מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה למוצר שנרכש, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של המוצר שהמשתמש מעוניין למסור או בסימן המסחר שמופיע עליו.

 8.3 מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני כאמור לעיל תהא ללא כל עלות או תמורה.

8.4 למען הסר ספק יצוין כי, במידה ולאחר אספקת המוצר ומסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני לידי המוביל, תבוטל העסקה לרכישת המוצר לא יהא זכאי המשתמש להשבת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמסר זה מכבר.

 

9. מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות

 

9.1 ניופאן פרו מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיותהמפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שניופאן פרו תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכליתשל עיבוד מידע זה. מדיניות זו של ניופאן פרו אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוגבמידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורםבאתר.

9.2 המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי ניופאן ו/או ניופאן פרו בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא"ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שניופאן ו/או ניופאן פרו מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים שניופאן מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של ניופאן.

9.3 ניופאן מנהלת מאגר מידע בו יישמרו הפרטים האישיים של המשתמש, אשר הועברו לניופאן פרו על ידי המשתמש, מרצונו החופשי כאמור לעיל (להלן: "מאגר המידע"). 

משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום  יפנה לכתובת הדוא"ל [email protected] בבקשה להסרתו ממאגר המידע.

9.4 ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם ניופאן המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין.

9.5 ניופאן פרו נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, ניופאן וניופאן פרו לא תהנה האחראיות, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתן ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

 

10. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר - Cookies

כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשהשימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק אתה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כלה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדיללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

 

 11. קניין רוחני

11.1 כל זכויות הקניין הרוחני של ניופאן פרו לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של ניופאן פרו .

11.2 אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של ניופאן מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

11.3 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 

12. שונות

 

12.1 ניופאן פרו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

12.2 ניופאן פרו לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן ניופאן פרו אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.

12.3 ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את ניופאן פרו. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.

12.4 רישומיה הממוחשבים של ניופאן פרו בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

12.5 ניופאן פרו תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

12.6 תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

13. יצירת קשר

 

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון שמספרו  1-700-700-727 ובדוא"ל [email protected]